ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
10
02 ก.ย. 2563
2 เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
28 ส.ค. 2563
3 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
33
10 ส.ค. 2563
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
30
07 ส.ค. 2563
5 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
20
04 ส.ค. 2563
6 เมื่อประชาชนได้รับแจ้งเอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินฯต้องทำอย่างไร? ดาวน์โหลดเอกสาร
37
12 มิ.ย. 2563
7 ทรัพย์สินที่ได้ลดจำนวนภาษีที่ต้องจ่ายสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท จะได้รับการลดภาษีตามพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
12 มิ.ย. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
35
02 มิ.ย. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
02 มิ.ย. 2563
10 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ 2563 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
41
06 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14