ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลควนชะลิก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
11 พ.ย. 2562
2 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
01 ต.ค. 2562
3 ที่ทำการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
01 ก.ค. 2562
4 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 26 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
03 พ.ค. 2562
5 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี ดาวน์โหลดเอกสาร
8
10 เม.ย. 2562
6 ประกาศสภาองค์การบริหารตำบลควนชะลิก เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
32
06 ก.พ. 2562
7 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
17
04 ก.พ. 2562
8 ประกาศ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
05 พ.ย. 2561
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
27 ก.ย. 2561
10 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
27 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12